blob: 2e59b0dbefc1006abdcf1482de5e47b65042c8b0 [file] [log] [blame]
{
"vRouterMacs" : [
"00:00:00:00:00:01",
"00:00:00:00:00:02"
],
"suppressSubnet" : [
"of:1/1",
"of:1/2"
],
"suppressHostByPort" : [
"of:1/1",
"of:1/2"
],
"suppressHostByProvider" : [
"org.onosproject.provider.host",
"org.onosproject.netcfghost"
],
"blackholeIps": [
"10.0.0.0/8"
]
}