blob: 01508f8225a5f863ae493ab3b63d4de2f0d049e0 [file] [log] [blame]
{
"vRouterMacs" : [
"00:00:00:00:00:01",
"00:00:00:00:00:02"
],
"suppressSubnet" : [
"of:1/1",
"of:1/2"
],
"suppressHostByPort" : [
"of:1/1",
"wrongPort"
],
"suppressHostByProvider" : []
}